วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559  :
เข้าเยี่ยมนิเทศก์  ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ได้ดำเนินการดังนี้
1. เข้าพบผู้บริหารโรงเรียน โดย  รองผู้อำนวยการนายพงศ์ศักดิ์  ภูมิศิริไพบูลย์ ได้รับฟังโครงการ และร่วมนั่งฟังการนิเทศครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง และครูพี่เลี้ยง  ตลอดการนิเทศ  และได้แสดงการขอบคุณ โครงการ การติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด


2.นิเทศก์ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ครูธันย์รดา  เนติ  ได้เปลี่ยนแปลงแผนการสอนให้เข้ากับบริบทของนักเรียนและชั้นเรียน  ใช้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังคงใช้หน่วยการเรียนเหมือนเดิม แต่ปรับแผนการสอน  สำหรับงานวิจัยในชั้นเรียนได้ปรับเค้าโครง เน้นกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน ยึดกระบวนการ การคิด
              ในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูล พบปัญหาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้จัดสอบ pre-test  จึงทำให้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สรุปว่า ได้ใช้แผนการสอนที่ได้จัดทำ
            เค้าโครงงานวิจัย  ยังไม่สมบูรณ์ จึงทำให้การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้อบกพร่อง

3.นิเทศก์ครูพี่เลี้ยง  ครูภฤศญา  เสนาบุณยกร จัดสอนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์   ซึ่งดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  และขอเเปลี่ยนแปลงเค้าโครงงานวิจัย  โดยได้จัดทำกรอบปัญหา ความเป็นมา ของบทที่ 1 และบทที่  3  รองรับไว้แล้ว
หลายปีแล้วนะ

                    วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์นี้จะเดินทางไปสัมมนาเรื่องเทคนิคการสอน ณ ประเทศสิงคโปร์

เดินทางโดย tiger airline เวลาโดยประมาณบ่าย 2 โมง เตรียมเงินไปสัก 3000 บาท เพราะมีที่พักแล้ว หากได้รับความรู้ดี ๆ จะมาเล่าให้ฟังนะครับ

นักเรียน ม.6 เรียนซ้ำใกล้จบคอร์สแล้วครับ เหลือเพียงการสอบ final

นักเรียนเร่งอ่านหนังสือนะครับ ต้องหาที่เรียนต่ออีกครับ สำหรับโรงเรียนแห่งนี้นักเรียนจบตัวประโยคแล้วครับ

แก้ มส นักเรียน 3 คน

นักเรียนต้องส่งรายงาน 1 ฉบับ  และต้องมาสอบเก็บคะแนน 10 คะแนน  เฉพาะของวีรพงษ์ ต้องส่งรายงานเพิ่ม อีก หัวข้อ