วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

นักเรียน ม.6 เรียนซ้ำใกล้จบคอร์สแล้วครับ เหลือเพียงการสอบ final

นักเรียนเร่งอ่านหนังสือนะครับ ต้องหาที่เรียนต่ออีกครับ สำหรับโรงเรียนแห่งนี้นักเรียนจบตัวประโยคแล้วครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. เรียนแบบมอบหมายกิจกรรม ควบคู่กับการใช้ ICT ผลที่ปรากฏนักเรียนสามารถทำได้ รับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย สรุปได้ว่า การเรียนแบบนี้ต้องขึ้นกับผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิื มีเป้าหมายที่ชัดเจน (กรณีนี้ต้องการจบตัวประโยค) นอกจากนี้ครูต้องกำหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจน มีเนื้อหาที่สามารถให้นักเรียนเลียนแบบ โจทย์หรือกิจกรรมต้องให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่สูงกว่าเนื้อหาที่ให้ และต้องให้นักเรียนกล้าคิดนอกกรอบ

    ตอบลบ